Emisja akcji w praktyce – jak to wygląda?

Na funkcjonowanie rynku kapitałowego składa się wiele elementów. W tym kontekście mówi się m.in. o emisji papierów wartościowych, które są wprowadzane do obiegu w celu sprzedania ich inwestorom.

Czym są papiery wartościowe?

Mianem papieru wartościowego określa się zbywalny dokument lub zapis w systemie informatycznym na rachunku papierów wartościowych. Przedstawia on prawa majątkowe przysługujące uprawnionej osobie wskazanej w treści tego dokumentu. Przysługujące z tego tytułu uprawnienia można zrealizować jedynie po przedłożeniu papieru wartościowego – jego zniszczenie lub utrata jest jednoznaczne z utratą uprawnień. Zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi wyróżnia się takie papiery wartościowe jak m.in. akcje, obligacje, prawa poboru, prawa do akcji, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe, listy zastawne etc.

Kto może emitować akcje?

Najpopularniejszymi papierami wartościowymi są akcje. Zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem wydawać je mogą wyłącznie spółki akcyjne i komandytowo-akcyjne. Najbardziej znanym miejscem, gdzie następuje emisja papierów wartościowych, jest Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie.

Emisja akcji – jak przebiega?

Eksperci z firmy inwestycyjnej Prosper Capital podkreślają, że emisję akcji trzeba bardzo dobrze zaplanować – musi się to odbyć w odpowiednim momencie. Kluczowe znaczenie w tym kontekście ma sytuacja ekonomiczna danego przedsiębiorstwa, a także jego plany na przyszłość. Aby dokonać emisji akcji, trzeba w pierwszej kolejności przygotować stosowne dokumenty. Muszą one zawierać informacje dotyczące m.in. siedziby i adresu spółki, jej daty rejestracji, wpisu do rejestru sądowego itp. Konieczne jest też podanie rodzaju, serii i numeru akcji. Dokumenty należy przekazać firmie inwestycyjnej, która wydaje opinię o spełnieniu warunków dopuszczenia akcji do obrotu. Następnie dokumentację analizuje Zarząd Giełdy. Po wydaniu pozytywnej opinii przez ten organ oraz zatwierdzeniu przez KNF dokumentu informacyjnego akcje trafiają do obrotu.

Leave a Comment